เตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On – Site
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
ด้วยมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School
1. การตรวจ ATK นักเรียน ครู บุคลากร ก่อนเข้าโรงเรียน
2. การปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น (DMHT-RC)
3. การปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
4. การจัดระบบการให้บริการอาหารในโรงเรียน
5. การจัดระบบการดูแลสุขภาพในโรงเรียน
6. จัดการเรียนการสอน On site แบบ Small bubble
– นักเรียนภาคปกติมาเรียนสลับวัน (เลขที่คู่/เลขที่คี่)
– นักเรียนภาคภาษาอังกฤษมาเรียนทุกวัน (เต็มจำนวน)
7. ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) ทุกวัน