โครงการ”มรดกภูมิปัญญา รู้คุณค่าภาษาไทย”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โดยมีอาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ)เป็นประธานในพิธี

กล่างถึงความสำคัญของภาษาไทยและมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย