วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ได้จัด โครงการ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (Learn to Enjoy the science for kids) ในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ทุกโครงการ
โครงการ “Amazing science toy สนุกวิทย์กับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ทุกโครงการ
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา(ผู้อำนวยการ) มาเป็นประธานและกล่าว
จุดประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง การตั้งคำถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวและ
เป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งคำถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสมกับวัย รู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านการสืบเสาะ ค้นหาข้อมูล ผ่านกระบวนการคิด ด้วยตัวของนักเรียนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง