การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2564จากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ สำนักประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยมี รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนานำโดย รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
ที่ปรึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาโดยมีอาจารย์ศักชัย ง้าวนาเสียวรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
(ผู้อำนวยการ) ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ