วิชาคิดบูรณาการ

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการหลักสูตรปกติ

กิจกรรม Pop up อาหาร 5 หมู่

🧩ให้นักเรียนออกแบบ Pop up อาหารในหมู่ที่นักเรียนได้รับจาก อาหาร 5 หมู่ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด ประโยชน์ของอาหารในหมู่นั้นๆ ตกแต่งระบายสี และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยทำให้นักเรียนเรียนรู้การผ่านกิจกกรรม การลงมือทำ ทำเกิดกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่เกิดขึ้นมาต่อยอดการทำงานในอนาคต