📍โครงการเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
📍อาจารย์ทรงวุฒิ วีเปลี่ยน  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเปิดประชุมกอง ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล และการเข้าฐานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น