🚩ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียน🚩
วัดความพร้อม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ทุกโครงการ)
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
📍1. การส่งนักเรียนเข้าวัดความพร้อม
ผู้ปกครองส่งนักเรียนเวล 8.00 – 9.00 น.
เมื่อส่งเสร็จให้รีบออกนอกบริเวณโรงเรียน
📍2. การรับนักเรียน
ผู้ปกครองสามารถเข้ารับนักเรียน
ได้ดังนี้ – โครงการภาคปกติ เวลา 10.30 น.
– โครงการภาคภาษาอังกฤษ เวลา 11.00 น.
* ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองอยู่ในบริเวณโรงเรียน
* * ผู้ปกครองสามารถรอรับนักเรียนได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
📍หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานทะเบียนนักเรียน
02-1300248 และ 02-1300249 ต่อ 101📍