📢 โครงการ “เทศกาลอาหารถิ่น กินตามตำนาน”📢

📑รายละเอียดกิจกรรมประกาศรับสมัคร
 รอบคัดเลือก กิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ๔ ทุกโครงการ
👩🏻‍🍳คุณสมบัติในการรับสมัคร👨🏻‍🍳
๑. นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ๔ ทุกโครงการ กลุ่มละ ๓ คน
๒. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
๓. สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖
📝สามารถรับใบสมัครได้ที่ครูประจำชั้นทุกโครงการ”กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ”🙏