สัมภาษณ์วัดความพร้อม ระดับอนุบาล

สัมภาษณ์วัดความพร้อม

วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา