สัมภาษณ์วัดความพร้อม ระดับประถมศึกษา

สัมภาษณ์วัดความพร้อม ระดับประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 – วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา