ตารางสอบระดับชั้นประถมศึกษาภาคปกติ

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ

ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาหลักสูตรโครงการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคปกติ

ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาหลักสูตรโครงการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคปกติ

ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาหลักสูตรโครงการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564