โครงการกีฬาสีครั้งที่ 5“สามัคคีบางนา กีฬาสร้างสรรค์”

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา


          ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) กล่าวเปิดโครงการ “สามัคคีบางนา กีฬาสร้างสรรค์”  โดยมี อาจารย์ดลฤดี รัตนประสาท  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประธานจัดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ ตามด้วยขบวนพาเหรดของโรงเรียนและขบวนพาเหรดของคณะสีรวมถึงการแสดงเปิดก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาสีภายในอย่างเป็นทางการ จากนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา