ประวัติความเป็นมา

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งตระหนัก ถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ที่ต้องการสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ลดภาระค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 4/15 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเริ่มเปิดรับนักเรียนหลักสูตรโครงการภาคปกติและหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561

      การดำเนินงานในระยะแรก  มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายอนุบาล-ประถม) 3 ชั้น 1 อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประมาณ 21,100 ตารางเมตร โดยอาคารเรียนรวมได้รับอนุมัตืชื่อ อาคารสระศรี และได้ดำเนินการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

     หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ได้ดำเนินการเปิดสอนนั้นประกอบไปด้วยหลักสูตรโครงการภาคปกติ และหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษ โดยเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ้งให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้โรงเรียนมีนโยบายการจัดการเรียการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตามหลักและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และใช้ระบบการประเมินผลตามสภาพจริง ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับในด้านวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จะเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม จะเอื้อประโยชน์ให้กับอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ให้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและทดลองปฏิบัติการสอน เพื่อพัฒนางานวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกที่สนใจงานวิชาการด้านนี้ ได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสืบไป

ตราโรงเรียน

ตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สถานที่ตั้ง

อยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250

โทรศัพท์ 02-3100248 , 02-3100249

website : www.kidsbangna.ru.ac.th

E-mail : rambangnakids@gmail.com

สังกัด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้ก่อตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

(อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ศักดิ์ชัย  ง้าวนาเสียว

(รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา)

คติพจน์โรงเรียน

หลานพ่อขุน ใจการุญ รู้คุณสังคม นิยมกีฬา ปัญญาสร้างสรรค์

คำขวัญโรงเรียน

สาธิตราม งามน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่ความดี มีวัฒนธรรม ชี้นำสังคม

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู หมายถึง ความรักของพ่อ แม่ และ ครู

สีเขียว หมายถึง ชีวิตที่เจริญงอกงาม

( เป็นสีที่มาจากการรวมกันระหว่าง น้ำเงิน และเหลือง(ทอง) อันเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยรามคำแหง )

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์   มีความหมายดังนี้

ดอกสีชมพูอ่อน   หมายถึง    ความรักของพ่อแม่และครู

รองศาสตราจารย์นพคุณ   คุณาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

 

อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
(ผู้อำนวยการ)


อ.จิตรานนท์ คำชนแดน
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)

อ.ดลฤดี รัตนประสาท
(รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน)

อ.รัตนสุภา  มัคคอล์ม
(รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ)

อ.ชุติญามัณฑ์ ประพาฬ
(รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ)

อ.ทรงวุฒิ วีเปลี่ยน
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

อ.อนุชิต สอนสีดา
(รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน)

คุณลักษณะนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.1 ภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย
1.2 รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย
1.3 ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
1.4 ทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่
1.5 รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1.6 ปฏิบัติตนความแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ไม่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตน
2.2 เมื่อทำผิดยอมรับว่าตนเองผิด
2.3 พูดแต่ความจริง (ไม่โกหก)
2.4 ทำการบ้านด้วยความสามารถของตนเอง
2.5 รักษาคำมั่นสัญญาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

3.มีวินัย
3.1 ตรงต่อเวลา และไม่มาโรงเรียนสาย
3.2 ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของโรงเรียน
3.3 แต่งกายถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน
3.4 จัดตารางสอนและจัดเตรียมเครื่องใช้ตนเองทุกครั้ง
3.5 เข้าแถวและเดินอย่างเป็นระเบียบ
3.6 ส่งการบ้านทุกครั้งตามกำหนดเวลา
3.7 ดูแลและเก็บอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนให้เรียบร้อย
3.8 เข้าคิวในการรับบริการ

4.ใฝ่เรียนรู้

4.1 ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4.2 ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
4.3 เลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และหลากหลาย
4.4 สืบค้นข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและอื่นๆ
4.5 กล้าซักถามเพื่อหาข้อมูล
4.6 จดบันทึกความรู้ และประสบการณ์อย่างมีระบบ

5.อยู่อย่างพอเพียง
5.1 รู้จักประหยัดและอดออม
5.2 พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
5.3 รู้จักใช้น้ำ ไฟ และสาธารณูปโภคของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
5.4 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.5 ดัดแปลงและเก็บวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
5.6 เลือกบริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ

6.มุ่งมั่นในการทำงาน

6.1 รู้จักวางแผนในการทำงาน
6.2 ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจในการทำงาน
6.3 มีความเพียร พยายามละเอียดรอบคอบในการทำงานให้สำเร็จ
6.4 แก้ปัญหาโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
6.5 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

7.รักความเป็นไทย
7.1 ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
7.2 ใช้คำสุภาพและไม่พูดจาหยาบคาย
7.3 แสดงความเคารพโดยการไหว้ อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
7.4 แสดงกิริยาต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ และอ่อนโยน
7.5 เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยความเต็มใจ
7.6 เลือกใช้สินค้าไทย (ของไทย)
7.7 มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
7.8 มีมารยาทในการพูด และการฟัง
7.9 มีมารยาทในการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่
7.10 มีมารยาทในการเรียน

8.จิตสาธารณะ
8.1 มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
8.2 ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
8.3 รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
8.4 รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
8.5 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความเต็มใจ
8.6 รักษาสิ่งของ ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

9.มีคุณธรรม
9.1 มีเมตตาต่อคน สัตว์ และธรรมชาติ
9.2 รู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น
9.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
9.4 ให้เกียรติ และไม่ดูถูกผู้อื่น
9.5 ละอายต่อการทำผิด

10.ชี้นำสังคม
10.1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
10.2 กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
10.3 คิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจ
10.4 เป็นผู้นำที่ดีในสังคม
10.5 เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สู่สังคม
10.6 ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในทางที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น

คำร้องและทำนอง …. อ.ฤทธิเดช แสงทอง
ดาวน์โหลดเพลง (คลิก)

เพลงมาร์ช   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ถิ่นสถานงามเด่น แสนร่มเย็นสำราญ
ร่วมสมาน สามัคคีผูกพัน
สาธิตรามพร้อมใจ เชิดชูในสถาบัน
ร่วมสร้างสรรค์ ยึดมั่นความดี

ชมพู – เขียวงดงาม สาธิตรามบางนา
ร่วมรักษา ยึดมั่นในศักดิ์ศรี
สาธิตราม งามน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่ความดี
มีวัฒนธรรม ชี้นำสังคม

กราบพ่อขุนฯ เทิดในพระคุณยิ่งใหญ่
ศูนย์รวมใจ สาธิตรามต่างชื่นชม
อบอุ่นใจ น้อมกายถวายบังคม
แสนภิรมย์ ด้วยพระบารมี

การศึกษาเล่าเรียน ต้องพากเพียรพัฒนา
ปรารถนา ไว้ในดวงฤดี
สาธิตรามบางนา ชื่นอุราเปรมปรีดิ์
เกียรติศักดิ์ศรีคงมั่น นิรันดร

kadıköy tabelacı
trafo izolasyon malzemeleri

oto çekici

realpornhero.com

Adult porn video
repornx.com
pornags.com
pornkro
http://pornaph.com
lesbian xxx
hd sex
xvideos sex watch