ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ปนะจำปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2

(เปิดเรียน 2 ธ.ค. 2563 – 25 มี.ค. 2564)

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการตลอดปีการศึกษา
โครงการ Happy Healthy
ระดับอนุบาล ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
โครงการเรียนรู้ภาษา พัฒนาความรู้
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
อ.สิทธิชัย, อ.ตฤยวัฒน์
โครงการ Caring and life skill
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
โครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์”
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
1 ก.พ. 64
โครงการหนูน้อยนักอ่าน สื่อสารน่าฟัง #2
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
อ.ชัยศิริ
โครงการ Math problem solving
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
อ.นัทธมน
โครงการอรุณเบิกบาน ข่าวสารยามเช้า
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
อ.วนิดา
โครงการเด็กดีวิถีพุทธ…ศุกร์สุดสุข
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
อ.ทิพย์นที
เดือนธันวาคม
พุธที่ 2 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียน 2/2563
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
3-17 ธ.ค. 63
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเปิดระบบให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายธุรการ
เดือนมกราคม
4 – 29 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
เดือนกุมภาพันธ์
22 ก.พ. 64
โครงการรายงานผลประเมินพัฒนาการและการเรียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
อังคารที่ 23 ก.พ. 64
กิจกรรมบูรณาการ ป.1 “Project นักคิด 1”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ.ธนพร
พุธที่ 24 ก.พ. 64
กิจกรรมบูรณาการ ป.1 “Project นักคิด 2”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อ.ทิรชัย
เดือนมีนาคม
8 – 12 มี.ค. 64
การทดสอบประเมินการอ่าน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
15 -18 มี.ค. 64
สอบนอกตาราง 2/2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
ฝ่ายวิชาการ
22 – 24 มี.ค. 64
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
25 มี.ค. 64
โครงการกีฬาสี “กีฬามหาสนุก” ครั้งที่ 2
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 มี.ค. 64
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2563
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
เดือนเมษายน
19 เม.ย. – 19 พ.ค. 2564
โครงการภาคฤดูร้อน
ระดับอนุบาล 1-3ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ฝ่ายวิชาการ
โครงการ Summer Camp
K.1 -K.3P.1 – P.3
โครงการภาคภาษาอังกฤษ
อังคารที่ 1 มิ.ย. 64
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ

chudai indian sex

chudai indian sex

chudai indian sex

chudai indian sex

live xxx hd video

watch xxx free in hd

xxx video download give me sex video