ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ประจำปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2

(เปิดเรียน 2 ธ.ค. 2563 – 25 มี.ค. 2564)

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
ระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการตลอดปีการศึกษา
โครงการ Happy Healthy
ระดับอนุบาล ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
โครงการเรียนรู้ภาษา พัฒนาความรู้
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
อ.สิทธิชัย, อ.ตฤยวัฒน์
โครงการ Caring and life skill
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
โครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์”
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
ฝ่ายอนุบาล
1 ก.พ. 64
โครงการหนูน้อยนักอ่าน สื่อสารน่าฟัง #2
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
อ.ชัยศิริ
โครงการ Math problem solving
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
อ.นัทธมน
โครงการอรุณเบิกบาน ข่าวสารยามเช้า
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
อ.วนิดา
โครงการเด็กดีวิถีพุทธ…ศุกร์สุดสุข
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
อ.ทิพย์นที
เดือนธันวาคม
พุธที่ 2 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียน 2/2563
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
3-17 ธ.ค. 63
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเปิดระบบให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายธุรการ
เดือนมกราคม
4 – 29 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
เดือนกุมภาพันธ์
22 ก.พ. 64
โครงการรายงานผลประเมินพัฒนาการและการเรียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
อังคารที่ 23 ก.พ. 64
กิจกรรมบูรณาการ ป.1 “Project นักคิด 1”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ.ธนพร
พุธที่ 24 ก.พ. 64
กิจกรรมบูรณาการ ป.1 “Project นักคิด 2”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อ.ทิรชัย
เดือนมีนาคม
8 – 12 มี.ค. 64
การทดสอบประเมินการอ่าน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
15 -18 มี.ค. 64
สอบนอกตาราง 2/2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
ฝ่ายวิชาการ
22 – 24 มี.ค. 64
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับประถมศึกษาทุกโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
25 มี.ค. 64
โครงการกีฬาสี “กีฬามหาสนุก” ครั้งที่ 2
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 มี.ค. 64
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2563
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
เดือนเมษายน
19 เม.ย. – 19 พ.ค. 2564
โครงการภาคฤดูร้อน
ระดับอนุบาล 1-3ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ฝ่ายวิชาการ
โครงการ Summer Camp
K.1 -K.3P.1 – P.3
โครงการภาคภาษาอังกฤษ
อังคารที่ 1 มิ.ย. 64
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
kadıköy tabelacı
trafo izolasyon malzemeleri

oto çekici

realpornhero.com

Adult porn video
repornx.com
pornags.com
pornkro
http://pornaph.com
lesbian xxx
hd sex
xvideos sex watch