จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปฐมวัย
หลักสูตรภาคปกติ                จำนวนห้อง
ชั้นอนุบาล 1                              2
ชั้นอนุบาล 2                              2
ชั้นอนุบาล 3                              2
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ    จำนวนห้อง
ชั้นอนุบาล 1                               3
ชั้นอนุบาล 2                               3
ชั้นอนุบาล 3                               3

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรภาคปกติ                     จำนวนห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                         3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                         –
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ         จำนวนห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                       3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                       2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                       1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                       1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       –

จำนวนนักเรียนตามระดับชั้น

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ตารางแสดงอัตรากำลังบุคลากร สายวิชาการ สัดส่วนจำแนกตามคุณวุฒิและหมวดวิชา

 

 

 

ตารางแสดงยอดรวมและสัดส่วน บุคลากรจำแนกตาม สายงาน / ตำแหน่งงาน / งบประมาณ / คุณวุฒิ

 

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตาม สายงาน

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตาม สายงาน

  • สายสนับสนุน
  • อาจารย์
  • อาจารย์ชาวต่างชาติ
kadıköy tabelacı
trafo izolasyon malzemeleri

oto çekici

realpornhero.com

Adult porn video
repornx.com
pornags.com
pornkro
http://pornaph.com
lesbian xxx
hd sex
xvideos sex watch