กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

นักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.10 น. พร้อมคล้องบัตรประจำตัวนักเรียน

นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนจะออกนอกบริเวณไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรืออาจารย์เวรก่อน

ห้ามนักเรียนนำเงิน ของเล่น หรือสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน หากเกิดการสูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

ห้ามนักเรียนนำของมีคมหรือสิ่งของที่ก่ออันตรายมาโรงเรียน

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องมาชำระตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนด ถ้าไม่ชำระตามกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้กับทางโรงเรียนวันละ 100.-บาท

กรณีนักเรียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติเกิน 7 วัน ผู้ปกครองต้องติดต่อขอลาพักการเรียนและชำระค่ารักษาสภาพนักเรียนจนกว่า นักเรียนจะกลับเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ หากละเลยนักเรียนผู้นั้นจะหมดสภาพ การเป็นนักเรียนของโรงเรียนต่อไป

นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 15 วัน โดยไม่ได้แจ้งกับทางโรงเรียน ถือว่าพ้นสภาพ จากความเป็นนักเรียน

นักเรียนทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนและนำติดตัวมาโรงเรียนทุกวัน หากบัตรนักเรียนชำรุดหรือสูญหาย ต้องขอทำบัตรใหม่ และชำระค่าธรรมเนียม การทำบัตรใหม่ที่ฝ่ายทะเบียน

ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนกับทางโรงเรียนทุกครั้ง จึงจะรับนักเรียนกลับบ้านได้

ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่บนอาคารเรียนเกินเวลา 17.30 น. และในบริเวณโรงเรียน เกินเวลา 18.00 น. ยกเว้นนักเรียนที่ได้รับอนุญาตต้องทำกิจกรรมพิเศษเท่านั้น

การหยุดเรียนทุกครั้ง ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อครูประจำชั้น หรือถ้านักเรียนเป็นผู้เขียนใบลาหยุดเรียน ต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง รับรองกำกับมาด้วย

ถ้านักเรียนป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายปกติ กรณีที่หยุดเรียนเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองมาด้วย

การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่ ผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้ง หลักฐานสำคัญของทางราชการมาแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน

ห้ามนักเรียนนำขนมหรือเครื่องดื่มมา รับประทานในชั้นเรียนในช่วงเวลาเรียน

ห้ามนักเรียนนำหรือสวมใส่เครื่องประดับ วัตถุหรือทรัพย์สินมีค่า และของใช้ เกินความจำเป็นมาโรงเรียน

ข้อปฏิบัติในการรับ – ส่ง นักเรียน

ช่วงเช้า

– เพื่อฝึกให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง ผู้ปกครองให้เด็กเดินเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเอง ห้ามผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียนโดยเด็ดขาด

– นักเรียนเข้าแถวเวลา 08.10 น. ควรส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.00 น. ถ้านักเรียนมาหลัง 08.10 น. อาจารย์ฝ่ายปกครองจะทำการเช็คชื่อนักเรียนแล้วให้นักเรียนเข้าแถวใหม่อีกแถว และจะทำโทษโดยการเก็บขยะและร้องเพลงชาติใหม่

– ในกรณีนักเรียนมาสายติดกัน 5 ครั้ง โรงเรียนถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง

– ถ้านักเรียนป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ จะหยุดเรียนจนกว่าจะหายปกติกรณีที่หยุดเรียนเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองมาด้วย

– ถ้านักเรียนขาดเรียนเกิน 20 ครั้ง ต่อเทอม นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ

ช่วงบ่าย

– โรงเรียนเลิกเวลา

          – ระดับชั้นอนุบาล เวลา 15:00 น.

          – ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 15:30 น.

– ในกรณีที่ผู้ปกครองจะมารับนักเรียนก่อนเวลา 15.30 น.ต้องปฏิบัติดังนี้

        – ขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากยามรักษาความปลอดภัย

        – นำใบอนุญาตไปให้ครูประจำชั้นเซ็นรับทราบ

        – นำในขออนุญาตใบเดิมให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเซ็นรับทราบ ก่อนนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

– ในกรณีที่มารับนักเรียนสายเกิน 17.00 น. ครูเวรจะนำนักเรียนฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฉะนั้นท่านผู้ปกครองต้องมาก่อนเวลา 17.30 น.

– สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาห้ามเข้าภายในบริเวณโรงเรียนก่อนเวลา 15.30 น.

การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ

หน่วยทะเบียนนักเรียนให้บริการในการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. หนังสือรับรองการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

ผู้ปกครองติดต่อกรอกใบคำร้องพร้อมแนบรูปถ่ายนักเรียน สวมชุดนักเรียนโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา รูปสีขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน2 รูป รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์หรือถ่ายร้านสติ๊กเกอร์ไม่สามารถนำมาประกอบใบรับรองได้

*กรุณากรอกใบคำร้องด้วยตัวบรรจงและตรวจสอบการสะกดชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนให้ถูกต้อง*

ควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ

หากเอกสารหลักฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนไม่สามารถจะดำเนินการให้ได้

2. การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ผู้ปกครองติดต่อเขียนใบคำร้องโดยระบุ ชื่อ – นามสกุลนักเรียน ให้ชัดเจน

ดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ

3. บัตรประจำตัวนักเรียน

เมื่อบัตรประจำตัวของนักเรียน ชำรุด สูญหาย ขอให้ผู้ปกครองติดต่อขอทำบัตรใหม่โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะรหัสประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ

บัตรประจำตัวนักเรียนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นขอเอกสาร

4. บัตร รับ – ส่ง นักเรียน

ทางโรงเรียนจัดทำบัตรรับนักเรียนให้บิดา-มารดา (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)
ในปีแรกที่เข้าเรียน

สำหรับท่านใดที่ผู้ปกครองมอบหมายให้มารับบุตรหลาน ต้องติดต่อขอทำบัตรรับนักเรียน ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยเขียนใบคำร้องขอทำบัตรใหม่ ติดรูปถ่ายของผู้มารับ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน1 รูป แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ พร้อมทั้งให้บิดาหรือมารดา ลงชื่อยินยอมให้บุคคลอื่นมารับแทนในใบคำร้อง

กรณีที่ทำบัตรหายหรือทำบัตรใหม่ผู้ปกครองต้องติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่งานทะเบียนนักเรียน

ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ

การทำบัตรใหม่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นขอเอกสาร

5. การทำบัตรให้นักเรียนกลับบ้านเอง

นักเรียนที่กลับบ้านเองได้ จะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

ผู้ปกครองต้องกรอกใบคำร้องและให้เหตุผลในการอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเอง

ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ

เมื่อทางโรงเรียนพิจารณาอนุญาต หน่วยทะเบียนนักเรียนจะทำการบันทึกข้อมูล
ลงระบบ รับ – ส่ง นักเรียน

เวลากลับบ้านให้นักเรียนแสดง บัตรประจำตัวนักเรียน กับครูเวรที่บันทึกข้อมูล
หน้าประตูโรงเรียน

6. สายคล้องบัตรนักเรียน

ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จัดจำหน่ายสายคล้องบัตรสำหรับนักเรียน

สายสีชมพู สำหรับ นักเรียนระดับอนุบาล

สายสีเขียว สำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา

การกำหนดภาคเรียน

โรงเรียนจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

กำหนดเปิด และปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน)

วันเปิดภาคเรียน ประมาณสัปดาห์แรก ของเดือนมิถุนายน

วันปิดภาคเรียน ประมาณสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนกันยายน

ภาคเรียนที่ 2 (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)

วันเปิดภาคเรียน ประมาณสัปดาห์แรก ของเดือนพฤศจิกายน

วันปิดภาคเรียน ประมาณสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนกุมภาพันธ์

กำหนดเวลาเรียน

เข้าแถวเวลา 08.10 น.

เริ่มเรียนเวลา 08.30 น.

เลิกเรียนเวลา 15.30 น.

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรภาคปกติ

ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
19,600
18,000
ประถมศึกษาปีที่ 2-4
18,500
18,000
ประถมศึกษาปีที่ 5
18,900
18,400
ประถมศึกษาปีที่ 6
19,900
19,400

หลักสูตรภาค EP

ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 1
84,100
82,500
ประถมศึกษาปีที่ 2-3
83,000
82,500
ประถมศึกษาปีที่ 4
93,000
92,500
ประถมศึกษาปีที่ 5
93,500
93,000
ประถมศึกษาปีที่ 6
94,000
93,500
ระดับปฐมวัย

หลักสูตรภาคปกติ

ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นอนุบาล 1
19,600
16,000
ชั้นอนุบาล 2
16,500
16,000
ชั้นอนุบาล 3
18,500
18,000

หลักสูตรภาค EP

ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นอนุบาล 1
73,100
71,500
ชั้นอนุบาล 2-3
72,000
71,500
live xxx hd video

watch xxx free in hd

kadıköy tabelacı

oto çekici

realpornhero.com

Adult porn video
repornx.com
pornags.com
pornkro
http://pornaph.com
xxxmobilsex
freepornovideosite
xxxsexshare
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares
xvideos
xvideos
xvideos sex download lesbian xxx
hd sex online xxx sex shares
xnxx xvideos sex watch