กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

– นักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.10 น. พร้อมคล้องบัตรประจำตัวนักเรียน
– นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนจะออกนอกบริเวณไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรืออาจารย์เวรก่อน
– ห้ามนักเรียนนำเงิน ของเล่น หรือสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน หากเกิดการสูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
– ห้ามนักเรียนนำของมีคมหรือสิ่งของที่ก่ออันตรายมาโรงเรียน
– การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องมาชำระตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนด ถ้าไม่ชำระตามกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้กับทางโรงเรียนวันละ 100.-บาท
– กรณีนักเรียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติเกิน 7 วัน ผู้ปกครองต้องติดต่อขอลาพักการเรียนและชำระค่ารักษาสภาพนักเรียนจนกว่า นักเรียนจะกลับเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ หากละเลยนักเรียนผู้นั้นจะหมดสภาพ การเป็นนักเรียนของโรงเรียนต่อไป
– นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 15 วัน โดยไม่ได้แจ้งกับทางโรงเรียน ถือว่าพ้นสภาพ จากความเป็นนักเรียน
– นักเรียนทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนและนำติดตัวมาโรงเรียนทุกวัน หากบัตรนักเรียนชำรุดหรือสูญหาย ต้องขอทำบัตรใหม่ และชำระค่าธรรมเนียม การทำบัตรใหม่ที่ฝ่ายทะเบียน
– ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนกับทางโรงเรียนทุกครั้ง จึงจะรับนักเรียนกลับบ้านได้
– ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่บนอาคารเรียนเกินเวลา 17.30 น. และในบริเวณโรงเรียน เกินเวลา 18.00 น. ยกเว้นนักเรียนที่ได้รับอนุญาตต้องทำกิจกรรมพิเศษเท่านั้น
– การหยุดเรียนทุกครั้ง ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อครูประจำชั้น หรือถ้านักเรียนเป็นผู้เขียนใบลาหยุดเรียน ต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง รับรองกำกับมาด้วย
– ถ้านักเรียนป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายปกติ กรณีที่หยุดเรียนเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองมาด้วย
– การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่ ผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้ง หลักฐานสำคัญของทางราชการมาแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน
– ห้ามนักเรียนนำขนมหรือเครื่องดื่มมา รับประทานในชั้นเรียนในช่วงเวลาเรียน
– ห้ามนักเรียนนำหรือสวมใส่เครื่องประดับ วัตถุหรือทรัพย์สินมีค่า และของใช้ เกินความจำเป็นมาโรงเรียน

ข้อปฏิบัติในการรับ – ส่ง นักเรียน

ช่วงเช้า

– เพื่อฝึกให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง ผู้ปกครองให้เด็กเดินเข้ามา
ในบริเวณโรงเรียนเอง ห้ามผู้ปกครองขึ้น บนอาคารเรียนโดยเด็ดขาด
– นักเรียนเข้าแถวเวลา 08.10 น. ควรส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.00 น.
ถ้านักเรียนมาหลัง 08.10 น. อาจารย์ฝ่ายปกครองจะทำการเช็คชื่อนักเรียน
แล้วให้นักเรียนเข้าแถวใหม่อีกแถว และจะทำโทษโดยการเก็บขยะ และ
ร้องเพลงชาติใหม่
– ในกรณีนักเรียนมาสายติดกัน 5 ครั้ง โรงเรียนถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง
– ถ้านักเรียนป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ จะหยุดเรียนจนกว่าจะหายปกติ
กรณีที่หยุดเรียนเกิน 3 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองมาด้วย
– ถ้านักเรียนขาดเรียนเกิน 20 ครั้ง ต่อเทอม นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ

ช่วงบ่าย

– โรงเรียนเลิกเวลา 15.30 น.
– ในกรณีที่ผู้ปกครองจะมารับนักเรียนก่อนเวลา 15.30 น.
ต้องปฏิบัติดังนี้
– ขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากยามรักษาความปลอดภัย
– นำใบอนุญาตไปให้ครูประจำชั้นเซ็นรับทราบ
– นำในขออนุญาตใบเดิมให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเซ็นรับทราบ ก่อนนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
– ในกรณีที่มารับนักเรียนสายเกิน 17.00 น. ครูเวรจะนำนักเรียนฝากไว้กับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฉะนั้นท่านผู้ปกครองก่อนเวลา 17.30 น.
– สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาห้ามเข้าภายในบริเวณโรงเรียน
ก่อนเวลา 15.30 น.
เครื่องแบบนักเรียน

>>> CLICK <<<

การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ

หน่วยทะเบียนนักเรียนให้บริการในการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. หนังสือรับรองการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
ผู้ปกครองติดต่อกรอกใบคำร้องพร้อมแนบรูปถ่ายนักเรียน สวมชุดนักเรียนโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา รูปสีขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน2 รูป รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์หรือถ่ายร้านสติ๊กเกอร์ไม่สามารถนำมาประกอบใบรับรองได้
กรุณากรอกใบคำร้องด้วยตัวบรรจงและตรวจสอบการสะกดชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนให้ถูกต้อง
ควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
หากเอกสารหลักฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนไม่สามารถจะดำเนินการให้ได้
2. การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ผู้ปกครองติดต่อเขียนใบคำร้องโดยระบุ ชื่อ – นามสกุลนักเรียน ให้ชัดเจน
ดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
3. บัตรประจำตัวนักเรียน
เมื่อบัตรประจำตัวของนักเรียน ชำรุด สูญหาย ขอให้ผู้ปกครองติดต่อขอทำบัตรใหม่โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะรหัสประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
บัตรประจำตัวนักเรียนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นขอเอกสาร
4. บัตร รับ – ส่ง นักเรียน
ทางโรงเรียนจัดทำบัตรรับนักเรียนให้บิดา-มารดา (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)
ในปีแรกที่เข้าเรียน
สำหรับท่านใดที่ผู้ปกครองมอบหมายให้มารับบุตรหลาน ต้องติดต่อขอทำบัตรรับนักเรียน ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยเขียนใบคำร้องขอทำบัตรใหม่ ติดรูปถ่ายของผู้มารับ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน1 รูป แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ พร้อมทั้งให้บิดาหรือมารดา ลงชื่อยินยอมให้บุคคลอื่นมารับแทนในใบคำร้อง
กรณีที่ทำบัตรหายหรือทำบัตรใหม่ผู้ปกครองต้องติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่งานทะเบียนนักเรียน
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
การทำบัตรใหม่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นขอเอกสาร
5. การทำบัตรให้นักเรียนกลับบ้านเอง
นักเรียนที่กลับบ้านเองได้ จะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น
ผู้ปกครองต้องกรอกใบคำร้องและให้เหตุผลในการอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเอง
ชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายธุรการ
เมื่อทางโรงเรียนพิจารณาอนุญาต หน่วยทะเบียนนักเรียนจะทำการบันทึกข้อมูล
ลงระบบ รับ – ส่ง นักเรียน
เวลากลับบ้านให้นักเรียนแสดง บัตรประจำตัวนักเรียน กับครูเวรที่บันทึกข้อมูล
หน้าประตูโรงเรียน
6. สายคล้องบัตรนักเรียน
ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จัดจำหน่ายสายคล้องบัตรสำหรับนักเรียน
สายสีชมพู สำหรับ นักเรียนระดับอนุบาล
สายสีเขียว สำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา

การกำหนดภาคเรียน

โรงเรียนจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งเป็น 2
ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

กำหนดเปิด และปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน)
วันเปิดภาคเรียน ประมาณสัปดาห์แรก ของเดือนมิถุนายน
วันปิดภาคเรียน ประมาณสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)
วันเปิดภาคเรียน ประมาณสัปดาห์แรก ของเดือนพฤศจิกายน
วันปิดภาคเรียน ประมาณสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนกุมภาพันธ์

กำหนดเวลาเรียน

เข้าแถวเวลา 08.10 น.
เริ่มเรียนเวลา 08.30 น.
เลิกเรียนเวลา 15.30 น.

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรภาคปกติ

ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
19,600
18,000
ประถมศึกษาปีที่ 2-4
18,500
18,000
ประถมศึกษาปีที่ 5
18,900
18,400
ประถมศึกษาปีที่ 6
19,900
19,400

หลักสูตรภาค EP

ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 1
84,100
82,500
ประถมศึกษาปีที่ 2-3
83,000
82,500
ประถมศึกษาปีที่ 4
93,000
92,500
ประถมศึกษาปีที่ 5
93,500
93,000
ประถมศึกษาปีที่ 6
94,000
93,500
ระดับปฐมวัย

หลักสูตรภาคปกติ

ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นอนุบาล 1
19,600
16,000
ชั้นอนุบาล 2
16,500
16,000
ชั้นอนุบาล 3
18,500
18,000

หลักสูตรภาค EP

ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นอนุบาล 1
73,100
71,500
ชั้นอนุบาล 2-3
72,000
71,500