Login

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน โครงการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น อ.2 – อ.3 , ป.2 – ป.4 ทุกโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อสำหรับ นักเรียนสาธิตราม ที่สมัครเรียนภาคฤดูร้อน

 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ 

 

ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  ปีการศึกษา 2565 (สำรอง)

*กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101