ระดับปฐมวัย


Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

Kindergarten


Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115
Mr.Michael Andrew Parsons
B.A. in History Winthrop University
Mr.Oscar Gabriel Paredes Alvarado
B.A. in Teaching English to Speakers of Other Languages จาก มหาวิทยาลัยทองสุข
Mrs.Guneet Sara Kaur
B.A. Panjab University
Miss.Rabia Ismail
Miss.Yeni Marcela Tabares Gomez
Miss.Uliana Petrunya
Miss.Anna Elkova
อ.นาเดียร์ มะหะหมัด
กศ.บ. (การศึกษาประถมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ยุพาวดี ชัยวิชิต
ศษ.บ.(การปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
อ.วาณิช คงบุญ
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อ.สุธิดา วิชัยกุล
ศษ.บ.(การปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ.อารียา ถิ่นวงษ์ม่อม
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับประถมศึกษา ภาคปกติ


Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

Notice: Undefined variable: team_view in E:\www\kidsbangna\wp-content\plugins\team-members\inc\tmm-shortcode.php on line 115

elementary-level

อ.รัตนสุภา มัคคอล์ม
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
T.Marley Rose Wharmby
T.Ivan Geyser
T.Najib Djelloudi
T.Facundo Andres Taibi