กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกโครงการ

ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ.ปทุมธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566