admin

88 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

โครงการภาคฤดูร้อน

0
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา โครงการภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษา 2-3 โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดรับสมัครนักเรียนภายใน และนักเรียนภายนอก เปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 12 และ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร http://www.kidsbangna.ru.ac.th/summer_2564/ หรือรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-1694894