โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564
(ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 )
          จากคณะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โดยได้รับผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” ทุกมาตรฐาน
รายละเอียดการประเมิน  https://drive.google.com/file/d/1lNnw8COSlVM9NTSdqtJQusxoQNPy_I5v/view