พิธี ทำบุญวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุม ชั้น 1
           ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม และ คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้