โครงการดนตรีแห่งความรัก ครั้งที่ 1
“สานสัมพันธ์สาธิตราม”
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
          อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ