โครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567
ณ ค่ายเสือป่า อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี