ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เนื่องจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติให้วันจันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาการรักษาความปลอดภัยของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
จึงขอเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จากเดิม วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562