โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)  ระหว่างวันที่ 12 -15 ตุลาคม 2562
ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา ในสังฆราชูปถัมป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการอบรมให้สามารถนำความรู้ ทักษะลูกเสือ และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ