ภาพกิจกรรมโครงการ Christmas Fun Fair 2019 ระหว่าง 23 – 24 ธันวาคม 2562 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวต่างชาติ และเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน