ขอความร่วมมือผู้ปกครอง
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ดังนี้
1. ให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกวัน
2. หากมีอาการป่วย (ไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม) ให้หยุดพักรักษา
ตัวให้หายดีก่อน จึงมาโรงเรียนตามปกติ
📍📍ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง และทางโรงเรียนจะคอยช่วยกำชับนักเรียนด้วย