เด็กหญิงปิยรัตน์ รัตน์วงศ์วิรุฬห์
นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2
โครงการหลักสูตรภาคปกติ
ได้เข้าร่วมการประกวดเวที ระดับนานาชาติ LBMA Star Awards 2019 เวทีประกวดของประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 2-5 ธันวาคม 2562 งานครั้งนี้จัดขึ้นที่ โคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย
🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
Junior 1st Winner Award for Pei Piyarat Thailand.🏆