โครงการ Little Storyteller เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านนิทานภาษาอังกฤษและนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษพร้อมทั้งความกล้าแสดงออกอีกด้วย