ขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสอบถาม

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
จะจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ google classroom ในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาด
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงขอเชิญผู้ปกครองกรอกแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนออนไลน์
แบบสอบถาม >>Click<<