ประชาสัมพันธ์
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนาจะจัดทำบัตรนักเรียน และบัตรรับ – ส่งนักเรียน
ให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง
ส่งรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังสีฟ้า


***โดยสแกนรูปถ่ายพร้อมทั้งแจ้งชื่อสกุลนักเรียน

ส่งมาที่ E-mail : rambangnakids@gmail.com 

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563