โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิตรามฯบางนา

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มาเป็นประธานในงานและบรรยายเรื่องนโยบายข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563ณ ชั้น 7 อาคารสองแคว 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา