วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
โครงการ สนุกคิด สนุกวิทย์กับชีวิต New Normal
ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความคิดสร้างสรรค์เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบและมีเหตุผล
พร้อมกับการเรียนรู้การป้องกันตัวให้ห่างไกลจากเชื้อโรคเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดี
โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านอาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ)เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ สนุกคิด สนุกวิทย์กับชีวิต New Normal
โดยมีกิจกรรมการแสดงละครเรื่อง สาธิต พิชิตโควิท
จำลองสถานการณ์เมืองที่เต็มไปด้วยไวรัสโคโรน่า โดยจะมีเหล่าฮีโร่นักเรียนออกมาปราบไวรัสโดยใช้การทดลองที่ทำให้เกิดควัน และใช้ควันเหล่านั้นในการปราบไวรัสให้หายไป
และการแสดงกิจกรรมวิทยาศาสตร์ Science Show
การทดลองโดยการนำดินสอแจาะถุงน้ำพลาสติกแล้วไม่รั่ว
และได้เข้าห้องเรียนทำกิจกรรมในระดับชั้นของตนเองภายในห้องเรียน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
กิจกรรม Shock and Shake
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2
กิจกรรม พุ่งไกลด้วยแรงลม (Faster car kids)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรม Corona Rockets
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรม Corona disappear in water