สรุปผลการประเมินโครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ชั้น 7 อาคารสองแคว 1
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา