ระดับชั้นอนุบาล 1
หน่วยการเรียนรู้ โลกใต้ท้องทะเล sea life

จัดขึ้นวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.45-10.30 น.
เป็นกิจกรรมบูรณาการโดยผ่านการจำลองสถานการณ์ในฐานต่างๆ ให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเล ประเภทต่างๆ และการอนุรักษ์ทะล การทิ้งขยะลงไม่ถูกที่ ผลเสียจากขยะ การร่วมแรงร่วมใจ
ฐานกิจกรรม
– BINGO
– Fishing
– เรือบก
– อนุรักษ์ท้องทะเล
– ส่องสัตว์ใต้ทะเล