ฐานกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง

จัดขึ้นวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563ตั้งแต่เวลา 15.30 -17.00 น.
จัดโดย นักศึกษา วิชา CEC 4201 (การให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองปฐมวัย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กๆร่วมกันทำชิ้นงานกับผู้ปกครอง โดยที่ผู้ปกครองสามารถนำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้