หมวดศิลปะขอเชิญชวนนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทั้งโครงการภาคปกติและโครงการภาคภาษาอังกฤษ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ปี 2563 ในหัวข้อ “อิ่มเอิบ”
***นักเรียนคนใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ อ.บุญญฤทธิ์ ห้อง ป.1/2ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

http://www.nanmee.com/download/HW&NF/15th/HW_15th.pdf