ได้เข้าร่วมงาน”อัครศิลปิน ครั้งที่ 1″

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1.ด.ญ. ปุญญิศา จีนศรีคง

รางวัลต้นกล้าเยาวชน สาขาดนตรีสากล

2.ด.ญ. ดวงภรณ์ วุฒิภาพภิญโญ

รางวัลต้นกล้าเยาวชน สาขาดนตรีสากล

3.ด.ญ.พิชญ์ณัชชา สุจิตตานนท์รัตน์

รางวัลต้นกล้าเยาวชน สาขาดนตรีสากล (ไวโอลิน)

4.ด.ญ. ณัฐรียาภา รุ่งแสง

รางวัลต้นกล้าเยาวชน สาขาดนตรีสากล (ขับร้อง)

นักเรียนที่เข้าร่วม

1. ด.ญ. ณัฐรียาภา รุ่งแสง P.2/2

2. ด.ญ. ดวงภรณ์ วุฒิภาพภิญโญ P.2/2

3. ด.ญ. ปัญฑารีย์ อริยเลิศรัฐกร P2/2

4. ด.ญ. ปุญญิศา จีนศรีคง ป.2/2

5. ด.ญ. อธินัท เหมือนสุวรรณ์ ป2/3

6. ด.ญ. อชิรญา เศรษฐสุข ป2/3

7. ด.ญ.พิชญ์ณัชชา สุจิตตานนท์รัตน์ ป2/3

8. ด.ญ. ธัญญรัตน์ ดิลกธรรมานุกูล ป2/3

9.​ ภัทรานิษฐ์​ สิงห์​โต​อาจ ป.2/2

10. ด.ญ. ลภัสรดา ประภัส ป 2/1

11. ด.ญ.อิงค์วรา แก้วขาว ป.2/1

12. ด.ช.ศุภณัฐ ธิติมาพงศ์ ป.1/2

13.ด.ญ อัจฉริยา เทพพัตรา ป.2/1

14. ด.ญ. นลิน มูลสาร ป. 2/1

15.ด.ญ.พลอยชนก ไชยจิตต์ ป.2/1

16.ด.ญ.กมลวรินทร์ บวรรุ่งสิริกุล ป.2/2

17.ดญ.วรันธร สกุลพงษ์ ป.2/2

18. ดช พรรษวัชร์ กิจกังวานทรัพย์ ป.2/3

19.ด.ญ.พิชญา สุทโท ป.2/1