โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
นำเจ้าหน้าที่ ช่วยกันทำความสะอาดจุดต่างๆในภายในโรงเรียน
เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ปราศจากเชื้อโรค ภายในโรงเรียน