โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ประชาสัมพันธ์

**วันจันทร์ที่ 4 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์**

**ติดตามตารางการจัดการเรียนการสอน
ผ่านทาง Google Classroom ของแต่ละระดับชั้น**

**หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**