ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงอัจฉริยา เทพพัตรา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โครงการหลักสูตรภาคปกติ
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 Duo Demi-Character รุ่น Pre-Competitivee
ATOD INTERNATIONAL DANCE COMPETITION 2020 การแข่งขันเต้นนานาชาติเอทีโอดี 2020
จัดการแข่งขันโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ