โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
โครงการภาคฤดูร้อน
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2564
สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3
และระดับชั้นประถมศึกษา 2-3
โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เปิดรับสมัครนักเรียนภายใน และนักเรียนภายนอก
เปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 12 และ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
http://www.kidsbangna.ru.ac.th/summer_2564/
หรือรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-1694894