สัมภาษณ์วัดความพร้อม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วัดความพร้อม
1.ต้องมาสัมภาษณ์ทั้งบิดา มารดา และนักเรียน
2.เตรียมบัตรประจำตัววัดความพร้อม
3.นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิม
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น