โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
การมอบตัวนักเรียนใหม่
– ระดับอนุบาล 1 (ทุกโครงการ)
– ระดับอนุบาล 2 – 3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
ประจำปีการศึกษา 2564  วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 – 15.30น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา