แผนผังการจำหน่าย
หนังสือเรียน ชุดนักเรียน และ ชุดพละ
ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดห้องเรียนจะติดประชาสัมพันธ์ให้ทราบในวันที่จำหน่าย

ขอให้ผู้ปกครองมาในวันและเวลาที่กำหนด

รายละเอียดใบสั่งซื้อชุดนักเรียนและรายการหนังสือ

ใบสั่งซื้อชุดนักเรียนและชุดพละ
https://drive.google.com/…/1Y7GJgjlE1iULuqkNkwOBMjCis…/view…

รายการหนังสือสำหรับนักเรียน อ.1 – อ.3
(โครงการภาคปกติและโครงการภาคภาษาอังกฤษ)
https://drive.google.com/…/1rtFnkEijcrw2vwWqN4kGeadgC…/view…

รายการหนังสือสำหรับนักเรียน ป.1 – ป.3
https://drive.google.com/…/1lAxg4C6veykQXnJDTKTM6Hef3…/view…

รายการหนังสือโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/…/1_PaLHW1IRGqGwAlt002OHqzRf…/view…