ผ่านระบบ Google Meetและ Zoom Cloud Meetings(เฉพาะโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา)

ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-10:00 น.