โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองในรูปแบบ Online
ผ่านระบบ Youtube Live ช่อง Youtube : Ru kidsbangna
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564
เวลา 12.30 – 15.30 น.
(งดการเรียนการสอนในภาคบ่าย)
Youtube : Ru kidsbangna

https://www.youtube.com/…/UC3IE5whPE-bT…/featured