การประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
1. ตามที่โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/2564
ปรากฏว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าเรียนและมีความตั้งใจเรียนดี
ดังนั้นจึงเห็นควรประเมินผลนักเรียน จากผลงานระหว่างเรียน
โดยประเมินจากชิ้นงาน/ผลงาน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย
**ทดแทนการสอบปลายภาค**
2. งดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2564
เพื่อให้นักเรียนติดตามงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ทุกระดับชั้นให้ครบถ้วน
3. ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564