ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564)ในส่วนของค่าอาหารและนม ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
โครงการภาคปกติ
1. อนุบาล 1 เป็นเงิน 5,750.-บาท (นักเรียนใหม่ได้คืนทั้งจำนวน)
2. อนุบาล 2 เป็นเงิน 1,500.-บาท
3. อนุบาล 3 เป็นเงิน 2,000.-บาท
4. ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน 5,750.-บาท (นักเรียนใหม่ได้คืนทั้งจำนวน)
5. ประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 เป็นเงิน 1,500.-บาท
(ชั้นอนุบาล 2 – 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 ได้รับคืนค่ากิจกรรมพิเศษรายการเดียวเนื่องจากค่าอาหารและนม ค่าเครื่องปรับอากาศ ทางโรงเรียนได้หักออกจากยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ผู้ปกครองชำระแล้ว)
โครงการภาคภาษาอังกฤษ                                                                                                                  1. K. 1 เป็นเงิน 7,250.-บาท (นักเรียนใหม่ได้คืนทั้งจำนวน)                                                                      2. K. 2 – K. 3 เป็นเงิน 3,000.-บาท                                                                                                        3. P. 1 เป็นเงิน 8,250.-บาท (นักเรียนใหม่ได้คืนทั้งจำนวน)                                                                      4. P. 2 – P. 3 เป็นเงิน 4,000.-บาท
(ชั้น K. 2 – K. 3 และ ชั้น P. 2 – P. 3 ได้รับคืนค่ากิจกรรมพิเศษรายการเดียว เนื่องจากค่าอาหารและนม ค่าเครื่องปรับอากาศ ทางโรงเรียนได้หักออกจากยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ผู้ปกครองชำระแล้ว)
ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับทางโรงเรียน
หากท่านผู้ปกครองยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว กรุณาติดต่อมาที่เบอร์ 02-130-0248-9 ต่อ 102
**หมายเหตุ**
1. ทางโรงเรียนได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 27 สิงหาคม 2564
2. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารทหารไทย จะมีค่าธรรมเนียมรายการละ 8.-บาท
3. ในส่วนของอาหารและนม ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของเดือน สิงหาคม และเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 4,250.-บาท ทางโรงเรียนจะคืนให้อีกครั้งภายในเดือนกันยายน 2564 ตามบัญชีเดิมที่ได้รับคืนในครั้งนี้
4. ในส่วนของเงินที่รัฐบาลสนับสนุน จำนวน 2,000.-บาท นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนไปที่กระทรวงแล้ว ถ้าโรงเรียนได้รับเงินจากรัฐบาล โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินให้กับท่านผู้ปกครองอีกครั้งตามบัญชีเดิมที่ได้รับคืนในครั้งนี้เช่นเดียวกัน